Ông ngồi xe lăn rồi mà cháu cũng không tha

Ông ngồi xe lăn rồi mà cháu cũng không tha
Ông ngồi xe lăn rồi mà cháu cũng không tha