Mấy em phò Việt Nam ngửa lồn cho mấy anh khựa chịch

Mấy em phò Việt Nam ngửa lồn cho mấy anh khựa chịch
Mấy em phò Việt Nam ngửa lồn cho mấy anh khựa chịch