2 anh đô con hành hạ em phò như 1 con chó

2 anh đô con hành hạ em phò như 1 con chó
2 anh đô con hành hạ em phò như 1 con chó